Trauma

In de eigenlijke zin gaat het om de letsels die iemand meedraagt nadat hij een schokkend, overweldigend gebeuren heeft meegemaakt of langere tijd aan geweldpleging is overgeleverd.

De persoon heeft deze situatie als reëel dreigend ervaren voor zijn persoonlijke integriteit of voor zijn leven en zich volledig machteloos en hulpeloos gevoeld ten aanzien van deze dreiging.

Traumasymptomen

Daarmee bedoelen we de cognitieve, lichamelijke, emotionele en/of gedragsproblemen die verband houden met het trauma.

  •  Cognitieve (gedachten) traumasymptomen:

Er kan een vervorming ontstaan in de gedachten over zichzelf, de dader, andere mensen en de wereld in het algemeen.Er wordt vaak gezocht naar een verklaring waarom zoiets is gebeurd, mede met de bedoeling enigszins controle te krijgen over het leven en het voorspelbaar te maken.
Soms gaat men de schuld bij zichzelf leggen en denken dat men slecht is. Bepaalde gedachten kunnen ertoe bijdragen dat men het geloof en vertrouwen in God, gerechtigheid of een goede toekomst verliest.

  •  Lichamelijke traumasymptomen:

Traumatische gebeurtenissen hebben de mogelijkheid een wijziging in het functioneren van de hersenen teweeg te brengen.
Er kunnen daardoor fysiologische gevolgen zijn zoals verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, verhoogde bloeddruk, verhoogde waakzaamheid…
Kinderen kunnen door trauma ook slechtere schoolprestaties neerzetten.

  •  Emotionele traumasymptomen:

Angst, depressie en woede zijn veel voorkomende emotionele problemen.
Er kan uiterst gevoelig en overdreven gereageerd worden op situaties.
De emoties zijn vaak ontregeld, er kunnen plotse veranderingen voorkomen in de gevoelens en soms is er moeite met het omgaan met negatieve gevoelens. 

  •  Gedragsmatige symptomen:

Het vermijden van de herinnering aan het trauma is veel voorkomend.
Soms ontstaat er gedrag dat lijkt op het trauma gerelateerd gedrag, het onaangepaste gedrag wordt als het ware nagedaan.
Doordat een negatief zelfbeeld kan ontstaan na trauma, zien we dat dit vaak de keuze van sociale contacten in de negatieve zin beïnvloedt. 

Alcohol en drugsgebruik. 

Zelfverwonding.